Asiakaskyselyn tulokset

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (RODE) järjestämä asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 19.4. – 8.5.2022 välisenä aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 175 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Asiakaskyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa, että Kruunuvuorenrannan Roden jätepalveluihin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista antoi Kruunuvuorenrannan jätepalveluille yleisarvosanaksi neljä, viiden ollessa korkein mahdollinen arvosana. Annettujen yleisarvosanojen keskiarvo oli 3,7, sama kuin edellisessä kyselyssä v. 2020.

Lajitteluaktiivisuus on yleisesti ottaen korkea kaikilla Kruunuvuorenrannassa kerätyillä jätejakeilla (81 %-94 %). Aktiivisimmin lajitellaan putkikeräykseen menevät jätejakeet.

Noin 73 % (edellisessä kyselyssä 80 %) vastaajista sanoivat lajittelevansa kaikki jäteputkeen menevät jätejakeet (muovipakkaukset, biojäte, paperi, kartonki). Noin 63 % (edell. kyselyssä 70 %) vastaajista lajitteli kaikki sekä jäteputkella että lajitteluhuoneissa kerättävät jätejakeet. Vain yksi vastaaja kertoi käyttävänsä pelkästään sekajätteen syöttöpistettä.

Vastaajista noin 11 % oli sitä mieltä, että Roden toiminta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna (edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 17 %). Vastaajista noin 58 % (edellisessä kyselyssä 43 %) koki Roden toiminnan pysyneen samana. 15 %:n mielestä toiminta oli huonontunut, kun edellisessä kyselyssä 6 % vastaajista oli sitä mieltä.  Vajaa viidennes vastaajista (n. 16 %) ei ollut asunut alueella tarpeeksi pitkään huomatakseen eroa (edellisessä kyselyssä heitä oli 33 %).

Vastaajista suurin osa oli joko täysin samaa mieltä (n. 51 %) tai osittain samaa mieltä (n. 22 %), että jätteen putkikeräysjärjestelmä on parempi kuin perinteinen jätteenkeräys. Kaiken kaikkiaan samaa mieltä väitteestä oli siis n. 73 %, kun edellisessä kyselyssä luku oli 85 %.

 

Ongelmat ja kehittäminen

Putkikeräyksen käytön haasteiden suhteen 70 % vastaajista (78 kpl palautteista) oli kohdannut tilanteita, joissa luukku ei aukea joko tukosten tai muiden syiden vuoksi. Imuputkien viereen jätetyt jätteet koettiin toiseksi suurimmaksi ongelmaksi, mutta vain n. 14 %:n osuudella (15 kpl vastauksista).

Lajitteluhuoneiden käytön suhteen haasteet löytyivät niiden epäsiisteydestä, josta mainittiin 40 kpl vastauksista (44 %) ja ylimääräisestä, sinne kuulumattomasta tavarasta, josta mainittiin 22 kpl vastauksista (24 % vastaajista). Lisäksi litistämättömät pahvipakkaukset koettiin ongelmaksi 13 kpl vastauksista (14 %)

Kehittämiskohteina nähtiin erityisesti kaikenlainen tiedottaminen ja opastaminen sekä lajitteluhuoneiden että imuasemien suhteen. Myös selkeämpiä kylttejä toivottiin siitä, miten ja mitä jätettä saa laittaa minnekin ja mitä taas ei sekä opastukset mieluiten selkeillä kuvilla ja useammalla kielellä (27 %).

Lisäksi osa (11 %) vastaajista toivoi kameravalvontaa tai sanktioita lajitteluhuoneeseen jätettyjen, sortti-asemalle kuuluvien jätteiden jättäjille. Keräyspäiviä toivoi lisää 8 % vastaajista ja selkeämpiä ohjeita vikatilanteiden ilmoittamisesta päivystysaikana kaipasi n. 7 % vastaajista.

 

Näiden palautteiden ja kehittämiskohteiden lisäksi asiakaskyselyssä saatiin useita muitakin palautteita, joissa käsiteltiin erilaisia putkikeräykseen ja lajitteluhuoneisiin liittyviä ongelmia sekä parannusehdotuksia niihin. Käymme läpi kaikki palautteet ja pyrimme kehittämään palveluamme niiden perusteella.

Kiitos vielä kaikille osallistuneille!